Algemene voorwaarden – privacy statement

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de uitoefening van de rechtspraktijk door de advocaat mr. K. Both (verder ook te noemen ‘Advocatenkantoor Both’), gevestigd te Vleuten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 50552538.
 2. Alle opdrachten worden aanvaard door Advocatenkantoor Both met (voor zover mogelijk) terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW. Advocatenkantoor Both is derhalve niet aansprakelijk voor enige vorm van tekortkoming door ingeschakelde derden, tenzij in de concrete omstandigheden van het geval uit de geldende (privacy)wetgeving volgt dat een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid niet is toegestaan.
 3. Voor zijn praktijkvoering maakt Advocatenkantoor Both op basis van overeenkomsten van opdracht of hostingovereenkomsten gebruik van de diensten van derden (externe partijen) zoals onder meer maar niet uitsluitend een administratiekantoor, telefonist(en) en secretaresse(s), schoonmaker, webhostingbedrijven, (cloud)diensten voor externe gegevensopslag en webbouwers. Als de inschakeling van derden geschiedt in het kader van het verlenen van rechtsbijstand in een concrete zaak, kan Advocatenkantoor Both voor de werkzaamheden van derden (zoals een advocaat, juridisch of administratief medewerker) ten hoogste hetzelfde loon/ tarief bij cliënt(e) in rekening brengen als tussen Advocatenkantoor Both en cliënt(e) is overeengekomen bij aanvang van de opdracht.
 4. Alle in het vorige artikel genoemde derden zijn gehouden tot geheimhouding van alle feiten of omstandigheden aangaande Advocatenkantoor Both of (voormalige) cliënten of relaties van Advocatenkantoor Both en de door Advocatenkantoor Both behandelde en te behandelen zaken/ dossiers in het algemeen en in het bijzonder die feiten en omstandigheden waarvan zij weten of redelijkerwijze kunnen vermoeden dat die vallen onder de voor advocaten geldende geheimhoudingsplicht.
 5. Door of namens Advocatenkantoor Both verspreide informatie op webpagina’s of social media, kan nimmer worden opgevat als een juridisch advies. Advocatenkantoor Both is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie op webpagina’s of social media. Aan overige contacten met Advocatenkantoor Both kunnen alleen rechten worden ontleend door cliënten/ opdrachtgevers van Advocatenkantoor Both. Het bestaan van de in de vorige zin bedoelde cliënt-advocaatrelatie dient voorafgaande aan het plaatsvinden van het contact onvoorwaardelijk schriftelijk door Advocatenkantoor Both te zijn bevestigd.
 6. Advocatenkantoor Both is gerechtigd een voorschot (voor honorarium en/ of verschotten zoals onder andere maar niet uitsluitend reiskosten, griffierecht, deurwaarderskosten, koeriers- en verzendkosten en/of vertaalkosten) in rekening te brengen. In dat geval komt de overeenkomst van opdracht voor zover alle met het voorschot verbandhoudende werkzaamheden betreft tot stand onder de opschortende voorwaarde van tijdige betaling van het voorschot. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Advocatenkantoor Both met de werkzaamheden dienen aan te vangen danwel de werkzaamheden kunnen voortzetten. Dit voorschot zal worden verrekend met de afsluitende factuur dan wel de eerstvolgende factuur van de werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen is Advocatenkantoor Both dus ook niet gehouden een rechtsmiddel aan te wenden of een juridische termijn veilig te stellen voordat het verlangde voorschot honorarium en/ of het verlangde voorschot griffierecht of deurwaarderskosten bij vooruitbetaling aan Advocatenkantoor Both zullen zijn voldaan.
 7. Facturering van de werkzaamheden zal in ieder geval maandelijks plaatsvinden overeenkomstig het overeengekomen uurtarief. Advocatenkantoor Both is gerechtigd om jaarlijks zijn tarieven aan te passen. Eventuele verschotten zoals reiskosten, griffierecht, procureurskosten, koeriers- en verzendkosten en vertaalkosten, zijn niet in het uurtarief begrepen en zullen separaat worden doorbelast. Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met het geldende btw-tarief.
 8. Ter verduidelijking/ in afwijking van de voorgaande artikelen over facturering: tenzij anders is overeengekomen laat het niet of niet tijdig betalen van een voorschotnota de verplichting van opdrachtgever tot betaling van honorarium voor door Advocatenkantoor Both wel verrichte werkzaamheden (op basis van een uurtarief van ten minste € 195,– te vermeerderen met 6% kantoorkosten en de verschuldigde btw en eventuele kosten van derden) onverlet.
 9. Betaling van de factuur dient in geen geval later plaats te vinden dan veertien dagen na de factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Advocatenkantoor Both zoals vermeld op de factuur of op een andere door Advocatenkantoor Both aan te wijzen rekening. Indien betaling binnen voornoemde termijn uitblijft, wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn. Voor zover de cliënt(e) niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – voor rekening van de cliënt(e) komen.
 10. Advocatenkantoor Both heeft technische en organisatorische maatregelen genomen, en zal deze ook blijven nemen, teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen datalekken of tegen onjuiste verwerking. Desondanks is een datalek of andere vorm van onjuiste verwerking van persoonsgegevens nooit volledig uit te sluiten.
 11. Advocatenkantoor Both gebruikt scripts van Google om het gebruik van eigen websites geanonimiseerd te analyseren, zodat Advocatenkantoor Both functionaliteit en effectiviteit van de eigen websites kan aanpassen en advertenties kan tonen. Advocatenkantoor Both is in dat kader ook gerechtigd cookies op websites te plaatsen. Het is niet verplicht om dergelijke cookies bij websitebezoek te accepteren.
 12. Advocatenkantoor Both is gerechtigd maar niet gehouden om zaakdossiers gedurende een periode van twintig jaar (te rekenen vanaf het eind van de werkzaamheden in het zaakdossier) te bewaren.
 13. Iedere aan Advocatenkantoor Both toe te rekenen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Advocatenkantoor Both te dier zake uitgekeerde bedrag vermeerderd met het eigen risico van Advocatenkantoor Both onder die verzekering. Een kopie van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot ten hoogste het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Both is betaald, met een maximum van EUR 2.500,=. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Advocatenkantoor Both aan te spreken. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, natuurlijke personen of rechtspersonen waarmee Advocatenkantoor Both een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin Advocatenkantoor Both werkzaamheden verricht, is uitgesloten. Genoemde werknemers, (rechts)personen en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
 14. Zowel een cliënt(e) (opdrachtgever) als Advocatenkantoor Both kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, een tussen partijen geldende overeenkomst van opdracht beëindigen. De opdrachtgever is jegens Advocatenkantoor Both gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
 15. Alle aanspraken tegen Advocatenkantoor Both vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden waarop deze aanspraken betrekking hebben, door door of namens Advocatenkantoor Both zijn verricht of hadden moeten worden verricht
 16. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Advocatenkantoor Both is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Both zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd de bevoegdheid van Advocatenkantoor Both om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
 17. Advocatenkantoor Both is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden én op lopende overeenkomsten.