woekerpolis – polisvoorwaarden niet verstrekt

In veel woekerpoliszaken wordt gesteld dat de verzekeraar zijn/haar zorgplicht heeft geschonden door onvoldoende of misleidende informatie te verstrekken over de tijdens de looptijd van de verzekering in te houden kosten.

De aansprakelijkheid wordt vaak vrijwel uitsluitend gebaseerd op ‘de arresten van 5 juni 2009 van de Hoge Raad’.

In veel zaken wordt ten onrechte niet nagegaan of de polisvoorwaarden wel zijn verstrekt. Voor de meeste woekerpolissen geldt dat al deze informatie verstrekt diende te worden op een zodanig tijdstip dat de (aspirant)verzekeringnemer kan afzien van het sluiten van de verzekering, of in elk geval die overeenkomst nog binnen twee weken na het van kracht worden ongedaan kan maken. “De vereiste informatie dient op een zodanig tijdstip te worden verstrekt dat de verzekeringnemer zich nog aan de overeenkomst kan onttrekken” (uitspraak Commissie van Beroep Kifid 14 oktober 2010, GCHB 390-L70021).

Als geen polisvoorwaarden zijn verstrekt kan vaak tevens een beroep worden gedaan op opzegging van de woekerpolis met terugwerkende kracht en terugbetaling van de volledige inleg worden gevorderd. Overleg met uw advocaat voordat u dit argument gebruikt.