Werknemers ING houden recht op lease auto

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 oktober 2011 bepaald dat ING een aantal werknemers niet hun leaseauto mocht ontnemen.

Sinds 2002 hebben werknemers van ING tot en met salarisschaal 12 geen automatische aanspraak op een leaseauto. Voor werknemers die voor 2002 al een leaseauto reden gold een overgangsregeling. Deze werknemers mochten de leaseauto houden, ook al maakten zij onvoldoende zakelijke kilometers. In 2010 trok ING de overgangsregeling eenzijdig in. De werknemers moesten de leaseauto inleveren na afloop van het leasecontract.

Een aantal werknemers (in functieschaal 12) was het met het standpunt van ING niet eens en stapte daarop naar de kantonrechter. De kantonrechter stelde de werknemers in het gelijk en veroordeelde ING onder meer tot blijvende beschikbaarstelling van een leaseauto.

ING ging in hoger beroep. Ook in hoger beroep werden de werknemers in het gelijk gesteld. Het Gerechtshof overwoog dat ING haar concrete toezegging in 2002 dat aan door werknemers in functieschaal 12 verworven rechten niet zou worden getornd gestand moest doen. Ook de bankencrisis, haar verplichting tot het opsplitsen in een verzekeringsbedrijf en een bankbedrijf en het door ING aangevoerde gelijkheidsbeginsel maakten dat niet anders. De werknemers behouden hun recht op een leaseauto.

Van belang is dat het in de onderhavige zaak niet gaat om een onderscheid dat door de wet of een rechtstreeks werkende verdragsbepaling wordt verboden. Voor dat geval heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 30 januari 2004, NJ 2008/536 een aantal regels geformuleerd. Ofschoon ING van oordeel is dat de be-schikbaarheid van een leaseauto niet een arbeidsvoorwaarde is, het hof de juistheid van dit oordeel in het midden heeft gela-ten en het arrest van de Hoge Raad een vraag van ongelijke be-loning betrof, bestaat geen aanleiding die regels hier niet ten minste van overeenkomstige toepassing te achten. Op grond van genoemde rechtspraak is bij de beoordeling van de vraag of een overeengekomen ongelijkheid als ongeoorloofd moet worden be-schouwd een terughoudende toetsing op haar plaats en kan deze vraag slechts bevestigend worden beantwoord indien de ongelijk-heid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-vaardbaar is. Het hof oordeelt de ongelijkheid ter zake van de beschikbaarheid van een leaseauto tussen werknemers op wie de overgangsregeling van toepassing is en werknemers op wie de overgangsregeling niet van toepassing is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, hoe zeer ook een zwaar gewicht moet worden toegekend aan het beginsel van gelijke behandeling. Tegenover dat beginsel staat in deze zaak – waarin het, als gezegd, niet gaat om een onderscheid dat door de wet of een rechtstreeks werkende verdragsbepaling wordt ver-boden; de onderhavige overgangsregeling is gekoppeld aan het bekleden van een functie (schaal 12) – het belang dat werkne-mers erop mogen vertrouwen dat een gedane toezegging wordt na-gekomen. Het hof neemt voorts in aanmerking dat het om een be-trekkelijk kleine groep werknemers gaat voor wie de overgangs-regeling nog van belang is en dat het een nauw afgebakende groep betreft, die bovendien in de loop der tijd steeds kleiner zal worden. De conclusie luidt dat niet sprake is van een ‘plicht’ van ING de overgangsregeling te beëindigen. Het argu-ment dat daarin een zwaarwichtig belang van ING is gelegen, gaat dus niet op. Het hof deelt het oordeel van de kantonrech-ter dat de omstandigheid dat het bestaan van de overgangsmaat-regel ‘scheve ogen’ zou geven niet een zwaarwichtig belang op-levert.
4.15. De voorgaande overwegingen voeren tot de conclusie dat een zwaarwichtig belang van ING bij wijziging van de Leaseauto-regeling niet aanwezig is. Dat geldt óók indien de door ING ge-stelde gronden tezamen worden beoordeeld en óók indien het be-lang van [ Geïntimeerden ] dat door de wijziging wordt geschaad sterk zou worden gerelativeerd zoals ING heeft bepleit (waarop het hof hierna terugkomt)

bron: www.rechtspraak.nl.

Heeft u vragen over uw leaseauto of de leaseauto van uw werknemer? Neem contact op.