Tegenstrijdig belang

Van tegenstrijdig belang is sprake als de betrokken bestuurder “niet in staat moet worden geacht om het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming te bewaken op een wijze die van een integer en onbevooroordeeld bestuurder of commissaris mag worden verwacht” (aldus de Hoge Raad in het arrest Bruil-Kombex).

Een voorbeeld van een bestuurder met een tegenstrijdig belang is de bestuurder die zijn of haar eigen huis of bedrijfspand aan de BV verkoopt. De bestuurder wil als privépersoon immers een zo hoog mogelijke koopprijs ontvangen, terwijl hij als bestuurder van de BV belang heeft bij een lage koopprijs.

Sinds 1 januari 2013 is tegenstrijdigbelangregeling voor de NV en de BV gewijzigd. Deze regeling is voor bestuurders opgenomen in artikel 2:129 lid 6 / 2:239 lid 6 BW. De tegenstrijdigbelangregeling voor commissarissen staat in artikel 2:140/ 2:250 lid 5 BW.

De wettelijke regels bepalen kort gezegd dat de bestuurder niet kan deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming van een besluit als hij een direct of indirect tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft.

Als daardoor geen besluit kan worden genomen, dan neemt de raad van commissarissen het besluit. Heeft de vennootschap geen raad van commissarissen, dan neemt de algemene vergadering het besluit. Van dit laatste kan in de statuten gedeeltelijk afgeweken worden.

Een besluit dat in strijd met de tegenstrijdig belangregeling is genomen kan door de rechtbank worden vernietigd op vordering van een ieder met een redelijk belang bij vernietiging. Onder omstandigheden kunnen ook werknemers of de Ondernemingsraad de vordering tot vernietiging instellen.

Als een besluit wordt vernietigd, heeft dat slechts interne werking. Door de vennootschap in strijd met de regels omtrent strijdig belang gesloten overeenkomsten blijven in stand.

Overtreding van de regels omtrent tegenstrijdig belang leidt in veel gevallen tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Ook wanneer u D.G.A. bent van een BV of NV dient u te zorgen voor een deugdelijke vastlegging van de diverse besluiten van de vennootschap. Ook dient u de algemene vergadering aantoonbaar en tijdig te informeren over gevallen van tegenstrijdig belang.
Advocatenkantoor Both helpt u geschillen tussen de vennootschap en bestuurders of andere kwesties over het ondernemingsrecht op te lossen of te voorkomen.