Renteswap – Rabobank schendt zorgplicht

De rechtbank Oost-Brabant heeft Rabobank veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan een ondernemer. Dit wegens schending van de zorgplicht door Rabobank bij het sluiten van een constructie van geldlening met renteswap.

De uitspraak
Een ondernemer tekende de zogeheten renteswap-bepalingen zonder dat hij zich bewust was van het risico dat hij bij voortijdige beëindiging (specifiek in het geval van emigratie van zijn boerenbedrijf) een aanzienlijke beëindigingspremie, verder te noemen ‘boeterente’ verschuldigd zou zijn. De rechtbank oordeelde dat de boeterente van ongeveer € 272.000,- weliswaar tussen partijen was overeengekomen maar dat Rabobank haar zorgplicht jegens de ondernemer had geschonden. Rabobank had de ondernemer beter moeten informeren. Rabobank had ook moeten nagaan of de ondernemer zich daadwerkelijk bewust was van de bijzondere risico’s van de constructie en de daadwerkelijke gevolgen daarvan. Rabobank moest 60% van de geleden schade vergoeden. Anderzijds mocht Rabobank dus 40% van de boeterente houden.

Het Hof Den Bosch heeft zich op 15 april 2014 op vergelijkbare wijze uitgelaten in een zaak tegen ABN AMRO: “Een renteswap is een complex en risicovol financieel instrument. Op de Bank rust een bijzondere zorgplicht om de cliënt niet mis te verstane bewoordingen te waarschuwen voor de aan dit instrument verbonden risico’s, in het bijzonder het risico van een negatieve markwaarde bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst. De Bank rust deze bijzondere zorgplicht daarom niet alleen voorafgaande aan het sluiten van de renteswaptransacties maar bovendien op het moment dat cliënt de leningsovereenkomst vervroegd wil beëindigen”.

Wat betekenen deze uitspraken voor ondernemers?
Deze uitspraken kunnen ook voor andere ondernemers met een renteswap-overeenkomst positieve gevolgen hebben. Wel dient in ieder geval bedacht te worden dat er ook andersluidende uitspraken van rechters zijn en dat het uitdienen van een lopende renteswap-overeenkomst in het algemeen niet tot boeterentes zal leiden.

Vragen?
Bent u geconfronteerd met onvoorziene nadelen van een renteswap-product en wilt u advies over uw juridische mogelijkheden? Neem contact op met Advocatenkantoor Both.