Kort geding incasso

Heeft u een dagvaarding in kort geding ontvangen? Dan kan geen uitstel worden verkregen en moet u snel juridisch advies inwinnen.

Wilt u zelf een kort geding beginnen omdat uw facturen onbetaald blijven? Een geldvordering instellen in kort geding is niet altijd mogelijk. Een geldvordering kan in kort geding alleen worden toegewezen als onder meer overduidelijk is dat de vordering ook in een bodemprocedure zal worden toegewezen. De juridische formulering is als volgt: Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De voorzieningenrechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de voorzieningenrechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar – kort gezegd – het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.

Een kort gedingprocedure is dus niet altijd de aangewezen weg als u niet weet welke verweren de tegenpartij bij de rechter zal aanvoeren. Er zijn diverse procedurele mogelijkheden om bovenstaand probleem te omzeilen maar toch op korte termijn over uw geld te beschikken. Betaalt uw afnemer niet of bent u gedagvaard in een (incasso) kort gedingprocedure? Overleg met Advocatenkantoor Both over de te volgen stappen.

Offerte bij incasso

Een brief van een advocaat maakt vaak aanzienlijk meer indruk dan een standaardbrief van een deurwaarder of rechtsbijstandsverzekeraar. Bij Advocatenkantoor Both wordt u bovendien niet geconfronteerd met verborgen kosten, jaarlijkse premieverplichtingen of aanspraak op een deel van de opbrengst. U betaalt alleen als er echt iets aan de hand is. Advocatenkantoor Both informeert u eerlijk over de kansen en de kosten.

Worden uw facturen zonder opgave van reden niet betaald? Schakel Advocatenkantoor Both in. Neem via both@advocaatboth.nl contact op of bel 030-30 30 059 (Utrecht) of 020-30 30 200 (Amsterdam). Ook via het onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Both voor een offerte op maat.