Beslag leggen

Beslag (laten leggen) met behulp van Advocatenkantoor Both is in de praktijk een zeer nuttig incasso-instrument. Met een beslag vergroot u de kans dat u uw vordering daadwerkelijk incasseert.

Conservatoir beslag wordt gelegd voordat de rechter over uw vordering of verzoekschrift heeft beslist, executoriaal beslag wordt gelegd voor een door de rechter reeds toegewezen vordering of verzoek.

Beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de tegenpartij. Op vrijwel alle vermogensbestanddelen kan beslag worden gelegd. Beslag kan bijvoorbeeld worden gelegd op loon, op uitkeringen, op banksaldi of op vorderingen van uw tegenpartij diens opdrachtgever. Ook beslag op onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden, schepen en vliegtuigen en beslag op roerende zaken zoals auto’s en inventaris is mogelijk. Ook beslag op aandelen/ effecten is mogelijk. Uiteraard zijn er veel meer vermogensbestanddelen waarop u beslag kunt leggen en zijn naast verhaalsbeslagen ook reële beslagen (tot afgifte of tot levering) mogelijk.

Bij beslag gelden strikte formele eisen en korte termijnen. Als conservatoir beslag wordt gelegd voor een vordering moet (meestal met een dagvaarding of verzoekschrift) op tijd de eis in de hoofdzaak worden ingesteld omdat het beslag anders niet in stand blijft. Zie over de gang van zaken in dagvaardingsprocedures: Uitleg verloop van bodemprocedures bij de rechtbank/ kantonrechter.

Beslag bij koopovereenkomst woning/ onroerend goed

Beslag wordt vaak gelegd in verband met de verkoop van woningen. Voor beslag onder de notaris en beslag onder de koper gelden bijzondere regels, met name als de koopovereenkomst is ingeschreven in het Kadaster. Conservatoir beslag onder de koper op de koopprijs was tot oktober 2010 niet mogelijk als de koopovereenkomst op het moment van beslag leggen was ingeschreven bij het Kadaster. Inmiddels zijn de mogelijkheden voor het leggen van beslag op de koopprijs onder kopers van een onroerende zaak verruimd. In het arrest van de Hoge Raad van 8 oktober 2010, RvdW 2010/ 1166 (LJN BN 1251) bepaalde de Hoge Raad dat ook beslag onder de koper op de koopprijs mogelijk is “hoezeer ook in een dergelijk beslag een hindernis gelegen kan zijn voor de effectuering van het recht van de koper op daadwerkelijke nakoming van de koopovereenkomst.”

Kosten van beslag

Als u beslag legt bent u griffierecht, advocaatkosten en deurwaarderskosten verschuldigd.

Onterecht beslag

De partij die het oneens is met een gelegd beslag kan de schuldeiser of zijn advocaat tot opheffing van het beslag sommeren en vervolgens met een kort geding opheffing van het beslag vorderen. Een kort geding tot opheffing van een beslag slaagt alleen in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld als de schuldenaar voldoende vervangende zekerheid stelt zoals een (deugdelijke) bankgarantie. Uiteraard moet het beslag ook worden opgeheven indien de volledige vordering van de schuldeiser is betaald. De beslaglegger is aansprakelijk voor door de schuldeiser geleden schade als het beslag onrechtmatig is.

Beslag en faillissement

In geval van faillissement vervallen gelegde beslagen.

Meer informatie over beslag

Incasso en bestuurdersaansprakelijkheid