De Ondernemingskamer – advocaat ondernemingsrecht

Wat is de Ondernemingskamer?

De Ondernemingskamer is een in het ondernemingsrecht gespecialiseerde afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam. De Ondernemingskamer spreekt recht in een breed scala aan conflicten in het ondernemingsrecht.

De Ondernemingskamer speelt een belangrijke rol bij de oplossing van aandeelhoudersconflicten in het MKB.

Ook de uit de media bekende rechtszaken bij grote ondernemingen als ABN AMRO, Akzo Nobel, ADO Den Haag en Telegraaf Media Groep zijn voor de Ondernemingskamer gevoerd.

Enqueteprocedure: Wat kan de Ondernemingskamer beslissen?

De Ondernemingskamer kan bestuurders en/ of commissarissen benoemen of ontslaan. De Ondernemingskamer kan een aandeelhouder ook al dan niet tijdelijk een deel van de aan de aandelen verbonden rechten ontnemen. De Ondernemingskamer kan ook nog vele andere al dan niet voorlopige voorzieningen treffen.  De Ondernemingskamer kan een aandeelhouder echter niet definitief zijn of haar aandelen ontnemen. Toch betekent de gang naar de Ondernemingskamer vaak (het begin van) de doorbraak in langlopende aandeelhoudersgeschillen.

Enqueteprocedure- Wanneer grijpt de Ondernemingskamer in?

De enqueteprocedure dient onder meer tot sanering en herstel van gezonde verhoudingen binnen de vennootschap en het verkrijgen van openheid van zaken.

De Ondernemingskamer heeft diverse juridische mogelijkheden om in te grijpen in ondernemingen waar sprake is van ‘gegronde redenen om aan een juist beleid of een juiste gang van zaken te twijfelen”.

Gegronde redenen zijn feiten en omstandigheden die tezamen een behoorlijke kans inhouden dat bij nader onderzoek blijkt van onjuist beleid. Aansprekende voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de vervalsing van notulen door een bestuurder (arrest ZED+) of het achterhouden van relevante informatie door het bestuur jegens een of meerdere aandeelhouders (arrest Teka)

Hoe verloopt de enquete – procedure bij de Ondernemingskamer?

De procedure bij de Ondernemingskamer kent een zogeheten eerste fase en een tweede fase. In de eerste fase wordt beslist over het verzoek een onderzoek in te stellen. In de tweede fase wordt geoordeeld of uit het onderzoek wel of niet blijkt van wanbeleid. Veel procedures eindigen al voordat in de eerste fase uitspraak wordt gedaan.  Naar aanleiding van de deskundige vragen van de rechters van de Ondernemingskamer komen partijen vaak tot het inzicht dat het beter is om toch een regeling te treffen, of hierover alsnog in overleg te gaan.

Kan ik elke rechtszaak over het ondernemingsrecht aan de Ondernemingskamer voorleggen?

Geschillen die alleen zien op bijvoorbeeld de nakoming van een overeenkomst horen niet bij de Ondernemingskamer thuis. Dat zijn zogeheten zuiver vermogensrechtelijke geschillen  (arrest Unilever).  Dergelijke zaken horen in eerste instantie bij de rechtbank (bodemprocedure of kort geding) thuis.  Het enkele feit dat tussen de betrokken partijen ook een vermogensrechtelijk geschil speelt, hoeft echter niet aan de gang naar de Ondernemingskamer in de weg te staan.

De Ondernemingskamer stelt het belang van de vennootschap voorop.  Dit is iets om rekening mee te houden in zowel het voortraject als bij de formulering van de processtukken.

De Ondernemingskamer lijkt in mijn zaak niet bevoegd dus er zijn geen mogelijkheden om het geschil op te lossen?

Er zijn vele andere wegen naar een oplossing dan alleen de gang naar de Ondernemingskamer. Wellicht kan uw zaak aan de rechtbank of een arbiter worden voorgelegd of kan door middel van schikkingsoverleg/ mediaton een oplossing worden bereikt

Uw situatie

Hebt u een geschil met een van uw aandeelhouders of een juridisch probleem met bijvoorbeeld een bestuurder? Neem contact op met Advocatenkantoor Both over een verkennend gesprek over de mogelijkheden.