Onrechtmatig handelen zonder concurrentiebeding – advocaat arbeidsrecht

Conflicten over concurrentiebedingen en relatiebedingen komen regelmatig voor.
Wat te doen als u klanten of relaties van uw werkgever benadert of hebt benadert en uw werkgever boetes van u vordert?
Mag u in uw nieuwe functie alle klanten van de oude werkgever benaderen als er geen concurrentiebeding of relatiebeding geldt?
Wat zijn de juridische mogelijkheden als uw personeel uw klanten probeert af te nemen maar er geen concurrentiebeding of relatiebeding geldt?

Boete vanwege concurrentiebeding?

Vordert uw werkgever boetes vanwege overtreding van het concurrentiebeding? Wordt u onrechtmatige concurrentie verweten? Het is van groot belang om snel juridisch advies in te winnen. Procedures over onrechtmatige concurrentie vereisen een maatwerkoplossing.

De visie van de rechtbank

De rechtbank Zwolle zette onlangs nog uiteen wanneer een werknemer onrechtmatig handelt:

“Naar de kern genomen draait het onderhavige geschil om de vraag of [gedaagde] onrechtmatig heeft geconcurreerd jegens zijn voormalige werkgever [eiser], gelijk [eiser] heeft gesteld en [gedaagde] heeft betwist. De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat het een ex-werknemer, die in zijn handelen niet beperkt wordt door een relatie- of concurrentiebeding, zoals in casu [gedaagde], in beginsel vrijstaat zijn voormalige werkgever te beconcurreren. Dit vloeit voort uit het recht op vrije arbeidskeuze. Volgens vaste rechtspraak (sinds het arrest van de Hoge Raad van 9 december 1955, NJ 1956, 157, Boogaard/Vesta) is van ongeoorloofde concurrentie in beginsel dan ook eerst sprake wanneer voldaan is aan drie vereisten, te weten a) het stelselmatig en substantieel afbreken van b) het duurzame bedrijfsdebiet van de voormalige werkgever, dat de voormalige werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst mee heeft helpen opbouwen c) met de hulpmiddelen die hij daartoe vertrouwelijk van zijn voormalige werkgever ter beschikking kreeg. In het algemeen wordt dus de concurrentie van een voormalige werknemer jegens zijn voormalige werkgever pas dan als onrechtmatig, in de zin van strijdig met de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid, beoordeeld, indien voldaan is aan deze drie vereisten.”

Een goed geformuleerd concurrentiebeding of relatiebeding helpt

De rechtbank wees de vorderingen van de werkgever af. Bij een goed geformuleerd concurrentie- of relatiebeding zou de werkgever meer kans hebben gehad op toewijzing van zijn boetevordering tegen de werknemer vanwege overtreding van het concurrentiebeding. Bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst moet u al nadenken over de periode na ontslag(name). Laat het concurrentiebeding checken of opstellen door Advocatenkantoor Both, gespecialiseerd in arbeidsrecht. Daarmee voorkomt u onnodige rechtszaken. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding/ relatiebeding in de regel niet toegestaan. Inmiddels blijkt uit de rechtspraak dat sommige rechters werkgevers toch behoorlijk wat ruimte bieden om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding overeen te komen.

Vergroot uw kans met een maatwerkoplossing

Procedures over onrechtmatige concurrentie vereisen een maatwerkoplossing. Advocatenkantoor Both adviseert u over uw kansen in de procedure en ook over de mogelijkheden om alsnog een regeling te treffen. Neem vrijblijvend telefonisch contact op als u vragen hebt.