aansprakelijk gesteld als bestuurder

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Bestuurders van een rechtspersoon (b.v., n.v., stichting, coöperatie, vereniging, kerkgenootschap etc) zijn in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de rechtspersoon. Curatoren of ontevreden schuldeisers van een rechtspersoon stellen bestuurders wel vaak aansprakelijk voor schulden van de rechtspersoon.

Claim ontvangen/ aansprakelijk gesteld, wat nu?

Bij een dergelijke claim is het van belang om u te laten bijstaan door een in het ondernemingsrecht gespecialiseerd advocaat. Een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid wordt vaak ingesteld als drukmiddel. Feit is en blijft dat een bestuurder slechts in uitzonderingsgevallen persoonlijk aansprakelijk is voor schulden van de rechtspersoon. In hoger beroep sneuvelen bestuursaansprakelijkheidsclaims vaak alsnog. Licht ook een eventuele aansprakelijkheidsverzekeraar tijdig in. Ook als uw juridische positie als bestuurder niet rooskleurig lijkt (bijvoorbeeld bij schending van de boekhoudplicht) zal een rechtszaak de curator of schuldeiser nog veel tijd en geld kosten. Dat is meestal een goed onderhandelingsargument. Met een deskundig advocaat valt dus veel te winnen.